Conflictmanagement en mediation

Mensen zijn net mensen. Vaak zijn de onderlinge contacten aangenaam, maar helaas gaat het ook regelmatig mis. Misverstanden, tekort schietende communicatie, afgunst, of andere belangen leiden tot wrijving en ongenoegen. En voor dat je het goed en wel in de gaten hebt, ontaardt dit in ruzie of erger.
Dit gebeurt overal: thuis, binnen de familie, binnen verenigingen, op school of werk. Conflicten horen bij het leven!

Verwacht wordt dat het aantal conflicten, zeker binnen organisaties, gaat toenemen. De spanning op de arbeidsmarkt stijgt en het personeelsbestand wordt alleen maar meer divers: man vs. vrouw, autochtoon vs. allochtoon, jong vs. oud, vast vs. tijdelijke inhuur, voltijd vs. deeltijd.

Het besef groeit dat kosten als gevolg van een zakelijk – of een arbeidsconflict hoog zijn. Deze kosten worden o.a. veroorzaakt door verspilde tijd, verlies aan ervaren personeel, herstructurering, diefstal, etc. Een bedrijfsmatige benadering van conflicten leidt vaak tot kostenbesparing en –vermijding.
Conflictmanagement kan geen conflicten vermijden, maar helpt conflicten tijdig en op adequate wijze op te lossen. Bovendien ontstaat zo een mogelijkheid om van die conflicten te leren.

Geschiloplossing vormt het sluitstuk van conflictmanagement. Er zijn diverse manieren om geschillen op te lossen. Zo kent de sociale benadering instrumenten als teambuilding, coaching en therapie. De juridische benadering kent rechterlijke procedures, arbitrage bindend advies. Mediation beweegt zich op het snijvlak van de juridische en sociale benaderingen.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator. De mediator brengt de communicatie weer op gang en helpt de partijen gezamenlijk een oplossing te vinden. Zij doen dit in een of meerdere gezamenlijke gesprekken. De mediator treedt dus niet op als rechter, maar stimuleert de gesprekspartners om naar creatieve oplossingen te zoeken. De partijen hebben dus wel de onderlinge wil om er samen uit te komen!

Mediation wordt veel toegepast bij arbeidsverhoudingen, echtscheidingen, problemen tussen bestuurders en ondernemingsraden, contractuele verhoudingen, conflicten intern organisaties, tussen overheid en burger, buurtgeschillen, et cetera.

Enige mate van inhoudelijke kennis omtrent de omgeving van het conflict geldt vaak als een pré. Daarom kiest MiPOM met name voor geschillen intern overheden en organisaties (zoals arbeidsconflicten, ziekteverzuim, arbeidsvoorwaarden, interne omgang), consumententransacties, conflicten voortkomende uit medische behandeling, en conflicten met de overheid.

Meer over wat mediation inhoudt vindt u in onze Brochure Mediation

Op de site van  www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over (gesubsidieerde) rechtsbijstand en mediation.